I AM CHRIST YOUR LORD, HAVE A DECLARATION THAT I AM ADDRESSING TO ALL THE TEACHERS OF THE LAW, THAT EVEN IF WHAT YOU TEACH IS THE WORD OF MY FATHER, OUR LORD GOD, YOU CANNOT ENTER HIS KINGDOM… WHY? Matthew 5:20 MB 20 I tell you: if your obedience to the will of God is only like the obedience of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of God.

I AM CHRIST YOUR LORD HAVE A DECLARATION THAT I AM ADDRESSING TO ALL THE TEACHERS OF THE COMMANDMENTS, THAT EVEN IF WHAT YOU TEACH IS THE WORD OF MY FATHER OUR LORD GOD, YOU CANNOT ENTER HIS KINGDOM.. WHY? Matthew 5:20 MB 20 I tell you: if your obedience to the will of God … Continue reading I AM CHRIST YOUR LORD, HAVE A DECLARATION THAT I AM ADDRESSING TO ALL THE TEACHERS OF THE LAW, THAT EVEN IF WHAT YOU TEACH IS THE WORD OF MY FATHER, OUR LORD GOD, YOU CANNOT ENTER HIS KINGDOM… WHY? Matthew 5:20 MB 20 I tell you: if your obedience to the will of God is only like the obedience of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of God.

THE MYSTERIES OF THE KNOWLEDGE OF MY FATHER, WHO IS OUR LORD GOD, IN HIS FORMER REVELATIONS OR HIS PROPHESIES WHICH FOR A LONG TIME HAD BEEN SECRET. THESE ARE HIS NEW REVELATIONS THAT MY FATHER CONFIRMED AND YOU HAVE NOT YET KNOWN, AND HAVE NOT YET TAUGHT. BECAUSE, ONLY ON THE LAST DAY WILL IT REVEALED AND IT IS THROUGH ME THAT YOUR LORD JESUS-CHRIST HAS RETURNED TO EARTH BUT IN A SPIRITUAL CONDITION IN MY NEW NAME ELIAS ARKANGHEL JESU-CRISTO WHOM I CREATED AS A NEW MAN IN MY CHURCH WHICH IS MY BODY. . – ELIAS ARKANGHEL JESU-CRISTO

THE MYSTERIES OF THE KNOWLEDGE OF MY FATHER, WHO IS OUR LORD GOD, IN HIS FORMER REVELATIONS OR HIS PROPHECIES WHICH FOR A LONG TIME HAD BEEN SECRET. THESE ARE HIS NEW REVELATIONS THAT MY FATHER CONFIRMED AND YOU HAVE NOT YET KNOWN, AND HAVE NOT YET BEEN TAUGHT. BECAUSE, ONLY ON THE LAST DAY … Continue reading THE MYSTERIES OF THE KNOWLEDGE OF MY FATHER, WHO IS OUR LORD GOD, IN HIS FORMER REVELATIONS OR HIS PROPHESIES WHICH FOR A LONG TIME HAD BEEN SECRET. THESE ARE HIS NEW REVELATIONS THAT MY FATHER CONFIRMED AND YOU HAVE NOT YET KNOWN, AND HAVE NOT YET TAUGHT. BECAUSE, ONLY ON THE LAST DAY WILL IT REVEALED AND IT IS THROUGH ME THAT YOUR LORD JESUS-CHRIST HAS RETURNED TO EARTH BUT IN A SPIRITUAL CONDITION IN MY NEW NAME ELIAS ARKANGHEL JESU-CRISTO WHOM I CREATED AS A NEW MAN IN MY CHURCH WHICH IS MY BODY. . – ELIAS ARKANGHEL JESU-CRISTO

IS THE CURSE OF OUR LORD GOD OVER ON THIS WORLD? THE LORD GOD SENT ELIJAH THE PROPHET IS STILL NOT ACCEPTED, AND NOT RECOGNIZED. THERFORE, THE CURSE HE HAS PLACED WILL CONTINUE THROUGHOUT THE ENTIRE WORLD. AND IT STILL ASSOCIATED WITH DESTRUCTIVE DISEASE. ONLY HERE IN THE IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG BLOG, CAN UNDERSTAND THE MYSTERIOUS RELATIONSHIP WITH THE STATEMENT OF OUR LORD GOD HIMSELF ABOUT FEVER (CORONA), AND PESTILINES (VIRUS) . THIS IS FROM THE WISDOM OF OUR BELOVED MOST GREAT LORD GOD THAT HE HAS NOT REVEALED FOR OTHERS TO UNDERSTAND.

MALACHI 4:1 [1] FOR, BEHOLD, THE DAY IS COMING, (the appointed time) BURNING LIKE AN OVEN; (meaning not literal oven but Covid-19 the burning fever ) AND ALL THAT ARE PROUD, AND ALL THAT DO EVIL (the Lord God has done it all, so don’t worry those who do good) SHALL BECOME LIKE STRAW, ( … Continue reading IS THE CURSE OF OUR LORD GOD OVER ON THIS WORLD? THE LORD GOD SENT ELIJAH THE PROPHET IS STILL NOT ACCEPTED, AND NOT RECOGNIZED. THERFORE, THE CURSE HE HAS PLACED WILL CONTINUE THROUGHOUT THE ENTIRE WORLD. AND IT STILL ASSOCIATED WITH DESTRUCTIVE DISEASE. ONLY HERE IN THE IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG BLOG, CAN UNDERSTAND THE MYSTERIOUS RELATIONSHIP WITH THE STATEMENT OF OUR LORD GOD HIMSELF ABOUT FEVER (CORONA), AND PESTILINES (VIRUS) . THIS IS FROM THE WISDOM OF OUR BELOVED MOST GREAT LORD GOD THAT HE HAS NOT REVEALED FOR OTHERS TO UNDERSTAND.

SCOPE OF THE MYSTERY : (1) “ANGEL TO BE SENT IN THE ESCAPE TO LEAD CHOSEN BY THE LORD… WHO?.. WILL UNDERSTAND” (2) “ELI- (GOD) AND JAH (LORD) “ELI-JAH” EQUIVALENT TO “LORD GOD ” WHO REPRESENTS ELIJAH OR ELIAS WHO IS COMING TO SET ALL THINGS RIGHT… WHO? IS IT THE LITERAL LORD JESUS ​​CHRIST? (THOUGH HE IS STILL BECAUSE HE IS PART OF HIS BODY OR THE CHURCH) OR ELIAS THE ARCHANGEL JESUS ​​CHRIST WHOM HE WISHES? REMEMBER THE LITERAL LORD JESUS ​​CHRIST WILL COME DOWN ON THE DAY OF JUDGMENT AFTER ONE THOUSAND YEARS. UNDERSTAND” THE TWO SUBJECTS WHICH ARE NEW STATEMENTS JUST NOW WILL BE UNDERSTANDED BY ALL. – Elias Archangel Jesus Christ

SCOPE OF THE MYSTERY : (1) “ANGEL TO BE SENT IN THE ESCAPE TO LEAD CHOSEN BY THE LORD… WHO?.. WILL UNDERSTAND” (2) “ELI- (GOD) AND JAH (LORD) “ELI-JAH” EQUIVALENT TO “LORD GOD ” WHO REPRESENTS ELIJAH OR ELIAS WHO IS COMING TO SET ALL THINGS RIGHT… WHO? IS IT THE LITERAL LORD JESUS ​​CHRIST … Continue reading SCOPE OF THE MYSTERY : (1) “ANGEL TO BE SENT IN THE ESCAPE TO LEAD CHOSEN BY THE LORD… WHO?.. WILL UNDERSTAND” (2) “ELI- (GOD) AND JAH (LORD) “ELI-JAH” EQUIVALENT TO “LORD GOD ” WHO REPRESENTS ELIJAH OR ELIAS WHO IS COMING TO SET ALL THINGS RIGHT… WHO? IS IT THE LITERAL LORD JESUS ​​CHRIST? (THOUGH HE IS STILL BECAUSE HE IS PART OF HIS BODY OR THE CHURCH) OR ELIAS THE ARCHANGEL JESUS ​​CHRIST WHOM HE WISHES? REMEMBER THE LITERAL LORD JESUS ​​CHRIST WILL COME DOWN ON THE DAY OF JUDGMENT AFTER ONE THOUSAND YEARS. UNDERSTAND” THE TWO SUBJECTS WHICH ARE NEW STATEMENTS JUST NOW WILL BE UNDERSTANDED BY ALL. – Elias Archangel Jesus Christ

BAGONG PAHAYAG 1:1 ANG MGA HIWAGA NG KAALAMAN NG AKING AMA, NA ATING PANGINOONG DIYOS, ANG MGA PAUNANG PAHAYAG NIYA O MGA HULA NIYA NA NATAGO SA MAHABANG PANAHON AY ITO ANG KANIYANG MGA BAGONG PAHAYAG NA TINIYAK NG AKING AMA NA HINDI NIYO PA ALAM AT NAITUTURO. SAPAGKAT, SA HULING ARAW PA LAMANG NAITAKDA NIYANG MAIPAHAYAG AT ITO AY SA PAMAMAGITAN KO NA INYONG PANGINOONG JESU-CRISTO NA NAGBALIK NA SA DAIGDIG NA ITO SA ESPIRITUNG KALAGAYAN NA NASA BAGO KONG KATAUHAN SA PANGALANG ELIAS ARKANGHEL JESU-CRISTO NA NILIKHA KO SA AKING SARILI NA ISANG TAONG BAGO.

Ang Mangangaral 1:9 [9] Ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon; walang bagong pangyayari sa mundong ito. Sa larangan ng Espiritual na paglilingkod ang Banal na Kasulatan o Biblia ang naging Saligan sa pag-aaral ng mga tao sa mga Katotohanan ng mga Pahayag ng ating Panginoong Diyos. … Continue reading BAGONG PAHAYAG 1:1 ANG MGA HIWAGA NG KAALAMAN NG AKING AMA, NA ATING PANGINOONG DIYOS, ANG MGA PAUNANG PAHAYAG NIYA O MGA HULA NIYA NA NATAGO SA MAHABANG PANAHON AY ITO ANG KANIYANG MGA BAGONG PAHAYAG NA TINIYAK NG AKING AMA NA HINDI NIYO PA ALAM AT NAITUTURO. SAPAGKAT, SA HULING ARAW PA LAMANG NAITAKDA NIYANG MAIPAHAYAG AT ITO AY SA PAMAMAGITAN KO NA INYONG PANGINOONG JESU-CRISTO NA NAGBALIK NA SA DAIGDIG NA ITO SA ESPIRITUNG KALAGAYAN NA NASA BAGO KONG KATAUHAN SA PANGALANG ELIAS ARKANGHEL JESU-CRISTO NA NILIKHA KO SA AKING SARILI NA ISANG TAONG BAGO.

AKO SI CRISTO ANG MAY PAHAYAG NA IPINATUTUNGKOL KO SA LAHAT NG MGA TAGAPAGTURO NG MGA KAUTUSAN, NA KAHIT PA ANG INYONG NAITUTURO AY SALITA NG AKING AMA NA ATING PANGINOONG DIYOS AY HINDI KAYO MAKAPAPASOK SA KANIYANG KAHARIAN.. KUNG BAKIT? Mateo 5:20 MB 20 Sinasabi ko sa inyo: kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos.

Sa Bayan noon na kinikilala ng Aking Ama na Bayang Israel ay isinugo Niya Ako, upang ipahayag Ko sa lahat ang Mabuting Balita at ipaunawa ang kahalagahan na kilalanin nila ang mga Paunang Pahayag o Hula ng Aking Ama na napauukol sa Akin, na nakasulat sa mga Propesiya ng mga Propeta gaya ng mababasa sa … Continue reading AKO SI CRISTO ANG MAY PAHAYAG NA IPINATUTUNGKOL KO SA LAHAT NG MGA TAGAPAGTURO NG MGA KAUTUSAN, NA KAHIT PA ANG INYONG NAITUTURO AY SALITA NG AKING AMA NA ATING PANGINOONG DIYOS AY HINDI KAYO MAKAPAPASOK SA KANIYANG KAHARIAN.. KUNG BAKIT? Mateo 5:20 MB 20 Sinasabi ko sa inyo: kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos.

SABI NI CRISTO AKO AY BABALIK AT ISASAMA KO KAYO … WALANG MAKAPUPUNTA SA AMA KUNDI SA PAMAMAGITAN KO … “Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?” NAITANONG NIYA KUNG ANG MGA APOSTOL NGA NIYA SA LOOB NG KANIYANG IGLESIA AY KINAKITAAN PA NIYA NG KAKULANGAN NG PANANAMPALATAYA SA KANIYANG MGA IPINAPAHAYAG NOON, GAANO PA KAYA, ANG MGA TAGAPAGTURO NG KAUTUSAN NGAYON,, NA NASA TEMPLO CENTRAL?

JUAN 14:1-14 RPTV05 1 “Huwag na kayong mabalisa; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin.  Ang kabalisahan ay dumarating sa mga kinukulang pa rin ng pananampalataya. Kung uunawain ninyo ang kausap at kasama na ni Cristo sa panahong yaon ay pawang mga Apostol, na mga pangunahin sa mga Hinirang Niya sa loob ng … Continue reading SABI NI CRISTO AKO AY BABALIK AT ISASAMA KO KAYO … WALANG MAKAPUPUNTA SA AMA KUNDI SA PAMAMAGITAN KO … “Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?” NAITANONG NIYA KUNG ANG MGA APOSTOL NGA NIYA SA LOOB NG KANIYANG IGLESIA AY KINAKITAAN PA NIYA NG KAKULANGAN NG PANANAMPALATAYA SA KANIYANG MGA IPINAPAHAYAG NOON, GAANO PA KAYA, ANG MGA TAGAPAGTURO NG KAUTUSAN NGAYON,, NA NASA TEMPLO CENTRAL?

PANIMULA: ISA SA MGA TAPAT NA SAKSI NG PANGINOONG DIYOS ANG DEREKTA NA TUMANGGAP NG MENSAHE SA KANIYA, NA IPINASULAT NIYA ANG MGA TALATA NG BANAL NA KASULATAN GAMIT ANG BUKAS NA AKLAT. IPINAUNAWA SA KANIYA ANG MGA KATOTOHANANG NAUUGNAY KAY CRISTO NA NAGBALIK NA SA KASALUKUYANG DAIGDIG SA BAGO NIYANG KATAUHAN NA SI ELIAS ARKANGHEL JESU-CRISTO. ANG PINAKADAHILAN O ANG BANAL NA KATWIRAN NG PANGINOONG DIYOS NG PAGBABALIK NI CRISTO AY MABABASA NINYO SA: ( Juan 14:6 ASND 6 Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay. Walang sinumang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko.”) KAYA “WALANG SINUMANG MAKAPUPUNTA SA AMA MALIBAN SA PAMAMAGITAN KO.” KAYA DI IPAPAUBAYA KAY KAPATID NA EDUARDO V. MANALO KUNG KAYA NAGBALIK NA ANG CRISTO NA INYONG PANGINOON SA YUGTO NG INYONG PANAHON SA WAKAS NG LUPA.

Mahalagang mapanood na muna … WALANG KAALAM-ALAM NA NAKABALIK NA SI CRISTO Maraming-maraming salamat po Pinakamamahal din namin na Panginoong Elias Arkanghel Jesu-Cristo.. Naunawaan ko na lubos ngayon ang pakahulugan na darating Kayo na itinulad po sa isang magnanakaw. Na tama po sapagkat sinabi ipinapaunawa ng ating Amang Napakabanal po natin na siyang ginagawa Niyo … Continue reading PANIMULA: ISA SA MGA TAPAT NA SAKSI NG PANGINOONG DIYOS ANG DEREKTA NA TUMANGGAP NG MENSAHE SA KANIYA, NA IPINASULAT NIYA ANG MGA TALATA NG BANAL NA KASULATAN GAMIT ANG BUKAS NA AKLAT. IPINAUNAWA SA KANIYA ANG MGA KATOTOHANANG NAUUGNAY KAY CRISTO NA NAGBALIK NA SA KASALUKUYANG DAIGDIG SA BAGO NIYANG KATAUHAN NA SI ELIAS ARKANGHEL JESU-CRISTO. ANG PINAKADAHILAN O ANG BANAL NA KATWIRAN NG PANGINOONG DIYOS NG PAGBABALIK NI CRISTO AY MABABASA NINYO SA: ( Juan 14:6 ASND 6 Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay. Walang sinumang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko.”) KAYA “WALANG SINUMANG MAKAPUPUNTA SA AMA MALIBAN SA PAMAMAGITAN KO.” KAYA DI IPAPAUBAYA KAY KAPATID NA EDUARDO V. MANALO KUNG KAYA NAGBALIK NA ANG CRISTO NA INYONG PANGINOON SA YUGTO NG INYONG PANAHON SA WAKAS NG LUPA.

LIHIM NG INAARAL NG PANGASIWAAN NG IGLESIA NI CRISTO ANG MGA PAHAYAG SA BLOG NG IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG. NANG MAY MAPUNA NA NAGBIGAY KAMI NG TIYAK NA PETSA, MAY 27, 2015 AY PINILI ANG KAPATID NA DAN V. OROSA ANG MAGHANAY NG LEKSYON NA TUTULIGSA SA AMIN DAHIL SA TUWIRANG PAGBIBIGAY NAMIN NG PETSA NA ITO AY MINAMALI NILA. NGUNIT NAKALIMOT NA SILA MAN DIN AY NAKAPAGBIGAY NG TIYAK NA PETSA ITO ANG JULY 27, 1914 NA PARA SA AMIN ANG DALAWANG PETSA AY KAPAHINTULUTAN NG PANGINOONG DIYOS PARA TUMUKOY “SA MGA WAKAS NG LUPA” AT “SA WAKAS NG LUPA” NA MAY KAPWA BANAL NA KAUKULAN SA GAWAIN NG PANGINOONG DIYOS.

Mapagpalang araw sa ating lahat. Muli kaming nagpapasalamat sa Pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa kapatid na Eduardo V. Manalo. Sapagkat nabigyan pansin ang mga nalathala namin, na lihim na ninyong inaaral at sinisilip ang anumang mga masisilip ninyo na mga kamalian namin. Dahil diyan, pinili mo mahal naming kapatid ang kapatid na Dan V. … Continue reading LIHIM NG INAARAL NG PANGASIWAAN NG IGLESIA NI CRISTO ANG MGA PAHAYAG SA BLOG NG IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG. NANG MAY MAPUNA NA NAGBIGAY KAMI NG TIYAK NA PETSA, MAY 27, 2015 AY PINILI ANG KAPATID NA DAN V. OROSA ANG MAGHANAY NG LEKSYON NA TUTULIGSA SA AMIN DAHIL SA TUWIRANG PAGBIBIGAY NAMIN NG PETSA NA ITO AY MINAMALI NILA. NGUNIT NAKALIMOT NA SILA MAN DIN AY NAKAPAGBIGAY NG TIYAK NA PETSA ITO ANG JULY 27, 1914 NA PARA SA AMIN ANG DALAWANG PETSA AY KAPAHINTULUTAN NG PANGINOONG DIYOS PARA TUMUKOY “SA MGA WAKAS NG LUPA” AT “SA WAKAS NG LUPA” NA MAY KAPWA BANAL NA KAUKULAN SA GAWAIN NG PANGINOONG DIYOS.

ANG HULA, PROPESIYA O PAUNANG PAHAYAG NG ATING PANGINOONG DIYOS NA INIUTOS SA SION (IGLESIA NI CRISTO) AT SA INYO JERUSALEM (CENTRAL) NG ATING PANGINOONG DIYOS, AY NATUPAD NGAYON IKA-22/23 NG HUNYO, 2022. ITO NA NGA ANG PINAKA-YUGTO NG ATING PANAHON NA BINABANGGIT NIYA NA NAGTANYAG SIYA HANGGANG SA WAKAS NG LUPA. NANG MAITURO NA NINYO SA PAGSAMBA AT MAIPARATING SA ANAK NA BABAE NG SION NA SUMASAGISAG SA IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG ANG MENSAHE NG ATING PANGINOONG DIYOS NA MAYROONG HIGIT NA IPINAHIHIWATIG SA INYO : Isaias 62:11 ADB 11 Narito, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa, Inyong sabihin sa anak na babae ng Sion, Narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating; narito, ang kaniyang kagantihan ay nasa kaniya, at ang kaniyang ganti ay nasa harap niya. 12 At tatawagin nila sila Ang banal na bayan, Ang tinubos ng Panginoon: at ikaw ay tatawagin Hinanap, Bayang hindi pinabayaan. – NAIPAUNAWA NA NINYO SA MGA PAGSAMBA, MULA SA CENTRAL: ” Itong ating binasa ay Hula o Paunang Pahayag ng ating Panginoong Diyos. Kanino po tumutukoy ang hulang ito ng Diyos? Tumutukoy sa binabanggit sa talatang ating binasa na Bayang Hinirang ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang dahilan kaya sila kinikilalang Bayang Hinirang ng Diyos? Paano sila naging Bayan ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi ng Biblia, sila anya ay tinubos ng PANGINOON. Kaya ano po ang tiniyak sa kanila ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi sa atin? Magkakaroon sila ng kaligtasan. “

Muli mapagpalang araw sa inyong lahat mga mahal naming mga kapatid, at maging sa inyong lahat mga mahal naming mga kaibigan. Napakalaking biyaya na maunawaan ninyo ang mga Hiwagang nakapaloob sa mga Aral at Utos ng ating Panginoong Diyos. Manalangin muna kayo at hingin ang Kaniyang pagpatnubay sa inyo habang binabasa ninyo ang Kaniyang mga … Continue reading ANG HULA, PROPESIYA O PAUNANG PAHAYAG NG ATING PANGINOONG DIYOS NA INIUTOS SA SION (IGLESIA NI CRISTO) AT SA INYO JERUSALEM (CENTRAL) NG ATING PANGINOONG DIYOS, AY NATUPAD NGAYON IKA-22/23 NG HUNYO, 2022. ITO NA NGA ANG PINAKA-YUGTO NG ATING PANAHON NA BINABANGGIT NIYA NA NAGTANYAG SIYA HANGGANG SA WAKAS NG LUPA. NANG MAITURO NA NINYO SA PAGSAMBA AT MAIPARATING SA ANAK NA BABAE NG SION NA SUMASAGISAG SA IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG ANG MENSAHE NG ATING PANGINOONG DIYOS NA MAYROONG HIGIT NA IPINAHIHIWATIG SA INYO : Isaias 62:11 ADB 11 Narito, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa, Inyong sabihin sa anak na babae ng Sion, Narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating; narito, ang kaniyang kagantihan ay nasa kaniya, at ang kaniyang ganti ay nasa harap niya. 12 At tatawagin nila sila Ang banal na bayan, Ang tinubos ng Panginoon: at ikaw ay tatawagin Hinanap, Bayang hindi pinabayaan. – NAIPAUNAWA NA NINYO SA MGA PAGSAMBA, MULA SA CENTRAL: ” Itong ating binasa ay Hula o Paunang Pahayag ng ating Panginoong Diyos. Kanino po tumutukoy ang hulang ito ng Diyos? Tumutukoy sa binabanggit sa talatang ating binasa na Bayang Hinirang ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang dahilan kaya sila kinikilalang Bayang Hinirang ng Diyos? Paano sila naging Bayan ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi ng Biblia, sila anya ay tinubos ng PANGINOON. Kaya ano po ang tiniyak sa kanila ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi sa atin? Magkakaroon sila ng kaligtasan. “

KABUUAN NG MATEO 24:1-51 IPINAUNAWA ANG KANIYANG PAGBABALIK. MATEO 24:3 [3] Habang si Jesus ay nakaupo sa Bundok ng mga Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, “Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?” ( Napakahalaga ng tatlong katanungan ng mga alagad kay Cristo. UNA: “Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? IKALAWA: Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito, IKATLO: at ng katapusan ng mundo?” Kapag tumugon si Cristo sa kanila, at hinanay Niya ang mga palatandaan, nangangahulugan lang na Siya ay paparito nga talagang muli. Kung natupad ang paglalarawan ng Kaniyang pagparito, paano ninyo Siya makikilala kung hindi ang pisikal na katawan Niya ang naparito sa daigdig kundi ang Espiritu Niya lamang na nangungusap noon ay ang Espiritu rin Niya na naparito na, na nangungusap na rin ngayon? Subalit, nakalakip sa nilikha Niya na “isang taong bago”. (Unawain ng bumabasa) Oo, literal na tao at hindi sa Espiritual na kalagayan na “Isang Taong Bago” na Siya ang Ulo ng Iglesia na Kaniyang Katawan. Sapagkat napapaloob sa dalawang yan (Cristo na Panginoon / Iglesia na Kaniyang pinag-isa sa Kaniyang sarili) ang nilalang Niya na isang taong bago. Oo, mula sa Iglesia ni Cristo nilalalang, lumitaw si Elias Arkanghel bilang isang taong bago na .) Efeso 2:15 ADB1905 [15] Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito’y ginagawa ang kapayapaan; Mateo 24:30 [30] “Kung magkagayon, lilitaw sa langit (LANGIT AY SUMASAGISAG SA BANAL NA BAYAN NG PANGINOONG DIYOS) ang tanda ng Anak ng Tao (ANG PAGKAKAKILANLAN KAY CRISTO), at mananaghoy ang lahat ng bansa sa daigdig. (KAPAG NAHAYAG NA ANG KANIYANG ESPIRITU BILANG ELIAS NA PROPETA NA SI JESU-CRISTO NA INYONG PANGINOON AT NAPATOTOHANAN NILA NA SIYA NGA AY NARIRITO NA, NGUNIT NAKALAKIP KAY ELIAS ARKANGHEL, AY IIYAK NGA SILANG LAHAT) Makikita nila ang Anak ng Taong nasa alapaap, (SA ESPIRITUAL/LITERAL NA ALAPAAP MAKIKITANG NASA KALUWALHATIAN NG KALAGAYAN ANG ANAK NG TAO, ), dumarating na taglay ang dakilang kapangyarihan at karangalan. (MATATANYAG NA HAYAG NA ANG KAPANGYARIHAN NG ATING PANGINOONG DIYOS SA PAMAMAGITAN NI CRISTO AY MAGPAPATOTOO NA SIYA NGA AY NAPARITO NA BILANG ANAK NG TAO). Mateo 24:44 [44] Kaya humanda rin kayo pagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. (HINDI NGA INAASAHAN NG MARAMI SA YUGTO NG PANAHONG ITO AY SIYA AY NAPARITO NA. LAMANG, NAISASANTABI PA NG PAMAMAHALA NG IGLESIA, HINDI KINIKILALA MAGING NG KAPATIRAN SA IGLESIA NI CRISTO.)

Mapagpalang araw sa inyong lahat mga mahal naming mga kapatid at mga mahal naming mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa mga Bagong Pahayag na nalalathala sa Blog na ito. Sumainyo nawang lahat ang mga biyayang materyal at mga pagpapalang Espiritual ng ating Panginoong Diyos, at sa Kaniyang Kapahintulutan ay ilakip Niyang ipagkaloob ang Kapayapaan … Continue reading KABUUAN NG MATEO 24:1-51 IPINAUNAWA ANG KANIYANG PAGBABALIK. MATEO 24:3 [3] Habang si Jesus ay nakaupo sa Bundok ng mga Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, “Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?” ( Napakahalaga ng tatlong katanungan ng mga alagad kay Cristo. UNA: “Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? IKALAWA: Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito, IKATLO: at ng katapusan ng mundo?” Kapag tumugon si Cristo sa kanila, at hinanay Niya ang mga palatandaan, nangangahulugan lang na Siya ay paparito nga talagang muli. Kung natupad ang paglalarawan ng Kaniyang pagparito, paano ninyo Siya makikilala kung hindi ang pisikal na katawan Niya ang naparito sa daigdig kundi ang Espiritu Niya lamang na nangungusap noon ay ang Espiritu rin Niya na naparito na, na nangungusap na rin ngayon? Subalit, nakalakip sa nilikha Niya na “isang taong bago”. (Unawain ng bumabasa) Oo, literal na tao at hindi sa Espiritual na kalagayan na “Isang Taong Bago” na Siya ang Ulo ng Iglesia na Kaniyang Katawan. Sapagkat napapaloob sa dalawang yan (Cristo na Panginoon / Iglesia na Kaniyang pinag-isa sa Kaniyang sarili) ang nilalang Niya na isang taong bago. Oo, mula sa Iglesia ni Cristo nilalalang, lumitaw si Elias Arkanghel bilang isang taong bago na .) Efeso 2:15 ADB1905 [15] Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito’y ginagawa ang kapayapaan; Mateo 24:30 [30] “Kung magkagayon, lilitaw sa langit (LANGIT AY SUMASAGISAG SA BANAL NA BAYAN NG PANGINOONG DIYOS) ang tanda ng Anak ng Tao (ANG PAGKAKAKILANLAN KAY CRISTO), at mananaghoy ang lahat ng bansa sa daigdig. (KAPAG NAHAYAG NA ANG KANIYANG ESPIRITU BILANG ELIAS NA PROPETA NA SI JESU-CRISTO NA INYONG PANGINOON AT NAPATOTOHANAN NILA NA SIYA NGA AY NARIRITO NA, NGUNIT NAKALAKIP KAY ELIAS ARKANGHEL, AY IIYAK NGA SILANG LAHAT) Makikita nila ang Anak ng Taong nasa alapaap, (SA ESPIRITUAL/LITERAL NA ALAPAAP MAKIKITANG NASA KALUWALHATIAN NG KALAGAYAN ANG ANAK NG TAO, ), dumarating na taglay ang dakilang kapangyarihan at karangalan. (MATATANYAG NA HAYAG NA ANG KAPANGYARIHAN NG ATING PANGINOONG DIYOS SA PAMAMAGITAN NI CRISTO AY MAGPAPATOTOO NA SIYA NGA AY NAPARITO NA BILANG ANAK NG TAO). Mateo 24:44 [44] Kaya humanda rin kayo pagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. (HINDI NGA INAASAHAN NG MARAMI SA YUGTO NG PANAHONG ITO AY SIYA AY NAPARITO NA. LAMANG, NAISASANTABI PA NG PAMAMAHALA NG IGLESIA, HINDI KINIKILALA MAGING NG KAPATIRAN SA IGLESIA NI CRISTO.)

MALAKIAS 4:1 ADB [1] SAPAGKA’T, NARITO, ANG ARAW AY DUMARATING, (ang takdang panahon) NA NAGNININGAS NA PARANG HURNO; (nangangahulugan hindi literal na hurno kundi Covid-19 ang nagniningas na lagnat ) AT ANG LAHAT NA PALALO, AT ANG LAHAT NA NAGSISIGAWA NG KASAMAAN (nilahat na ng Panginoong Diyos, kaya huwag mabahala ang gumagawa ng mabuti) AY MAGIGING PARANG DAYAMI, (kaya di literal na dayami na pagtutulad lamang ng Panginoong Diyos sa katangian mayroon ang dayami) AT ANG ARAW (napauukol sa takdang panahon) NA DUMARATING ANG ARAW (sumisimbulo sa naglalagablab na apoy) NA SUSUNOG SA KANILA (na mauuwi sa creamation ang ipinauunawa ng Panginoong Diyos kaya ito ay literal na hurno na o pugon kung saan isasalang ang mga namatay sa Covid-19) SABI NG PANGINOON NG MGA HUKBO (ang Panginoong Diyos na nakikipagdigma sa kanila sa Kaniyang itinuring na mga kaaway) ANOPA’T HINDI MAG-IIWAN SA KANILA NG KAHIT UGAT NI SANGA MAN. (sa pamamagitan ng creamation walang maiiwan na ugat ng katawan o mga buto na tinatawag na sanga ng katawan ng tao kaya nauuwi sa alabok o abo na lamang) YAN ANG PAGLARAWAN NG PANGINOONG DIYOS NA MULA SA KANIYANG IPINAHAYAG. KAYA NANG JANUARY 01, 2022 NANG MALATHALA ANG BAGONG PAHAYAG MULING IPINADAMA NG PANGINOONG DIYOS ANG KANIYANG GALIT SA MGA PALALO AT GUMAGAWA NG KASAMAAN ANG PAGBUHOS O PAGDAMI MULI NG NAKAPIPINSALANG SAKIT NA MAY PAGPAPAGUNITA LAMANG ANG PANGINOONG DIYOS SA MGA KINAUUKULAN.

MALAKIAS 4:1 ADB [1] SAPAGKA’T, NARITO, ANG ARAW AY DUMARATING, (ang takdang panahon) NA NAGNININGAS NA PARANG HURNO; (nangangahulugan hindi literal na hurno kundi Covid-19 ang nagniningas na lagnat ) AT ANG LAHAT NA PALALO, AT ANG LAHAT NA NAGSISIGAWA NG KASAMAAN (nilahat na ng Panginoong Diyos, kaya huwag mabahala ang gumagawa ng mabuti) AY … Continue reading MALAKIAS 4:1 ADB [1] SAPAGKA’T, NARITO, ANG ARAW AY DUMARATING, (ang takdang panahon) NA NAGNININGAS NA PARANG HURNO; (nangangahulugan hindi literal na hurno kundi Covid-19 ang nagniningas na lagnat ) AT ANG LAHAT NA PALALO, AT ANG LAHAT NA NAGSISIGAWA NG KASAMAAN (nilahat na ng Panginoong Diyos, kaya huwag mabahala ang gumagawa ng mabuti) AY MAGIGING PARANG DAYAMI, (kaya di literal na dayami na pagtutulad lamang ng Panginoong Diyos sa katangian mayroon ang dayami) AT ANG ARAW (napauukol sa takdang panahon) NA DUMARATING ANG ARAW (sumisimbulo sa naglalagablab na apoy) NA SUSUNOG SA KANILA (na mauuwi sa creamation ang ipinauunawa ng Panginoong Diyos kaya ito ay literal na hurno na o pugon kung saan isasalang ang mga namatay sa Covid-19) SABI NG PANGINOON NG MGA HUKBO (ang Panginoong Diyos na nakikipagdigma sa kanila sa Kaniyang itinuring na mga kaaway) ANOPA’T HINDI MAG-IIWAN SA KANILA NG KAHIT UGAT NI SANGA MAN. (sa pamamagitan ng creamation walang maiiwan na ugat ng katawan o mga buto na tinatawag na sanga ng katawan ng tao kaya nauuwi sa alabok o abo na lamang) YAN ANG PAGLARAWAN NG PANGINOONG DIYOS NA MULA SA KANIYANG IPINAHAYAG. KAYA NANG JANUARY 01, 2022 NANG MALATHALA ANG BAGONG PAHAYAG MULING IPINADAMA NG PANGINOONG DIYOS ANG KANIYANG GALIT SA MGA PALALO AT GUMAGAWA NG KASAMAAN ANG PAGBUHOS O PAGDAMI MULI NG NAKAPIPINSALANG SAKIT NA MAY PAGPAPAGUNITA LAMANG ANG PANGINOONG DIYOS SA MGA KINAUUKULAN.

NATUPAD NA ANG HULA NA SALITA NG ATING PANGINOONG DIYOS SA MALAKIAS 4:4-6 SA PAGLITAW NG ELIAS NA PROPETA SA YUGTO NG ATING PANAHON; BAGO ANYA DUMATING ANG DAKILA AT NAKAPANGINGILABOT NA ARAW NG PANGINOON. HINDI LUMITAW SA UNANG HENERASYON (1914-1963) SAPAGKAT MALAYO PA ANG DAKILA AT NAKAPANGINGILABOT NA ARAW NG PANGINOON; HINDI RIN SA IKALAWA (1963-2009) SAPAGKAT WALA PANG KAGULUHAN NA NAUUGNAY SA MALAKIAS 4:4; HINDI RIN SA IKATLO (2009-2014) NAGANAP MUNA ANG IKASANDAANG TAON NA ANIBERSARYO NG IGLESIA NI CRISTO AT LUMIPAS PA ANG SAMPUNG BUWAN AT ISANG ARAW, MAY 27, 2015 IPINAKILALA NA ANG ANAK NA BABAE NG SION NA ANG IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG SA ESPIRITUAL NA PAGLILINGKOD, KAALINSABAY NA PAGLITAW NI ELIAS NA PROPETA. OO, ITO NA NGA ANG HINUHULAAN NA PANAHON BAGO DUMATING ANG DAKILA AT NAKAPANGINGILABOT NA ARAW NG PANGINOON, ANG PAGSUSUGO NG PANGINOONG DIYOS SA ELIAS NA PROPETA SA IGLESIA NI CRISTO NA KASAMA NIYANG DARATING SA TEMPLO.

Maligayang araw na bagong taon 2022 sa inyong lahat mga mahal naming kapatid at mga kaibigan saan panig man ng daigdig kayo naroroon! Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesu-Cristo na nagmamahal sa inyong lahat. Sumagana nawa kayong lahat na naaayon sa Kalooban Nila sa inyong mga pangangailangan sa araw-araw. Subalit … Continue reading NATUPAD NA ANG HULA NA SALITA NG ATING PANGINOONG DIYOS SA MALAKIAS 4:4-6 SA PAGLITAW NG ELIAS NA PROPETA SA YUGTO NG ATING PANAHON; BAGO ANYA DUMATING ANG DAKILA AT NAKAPANGINGILABOT NA ARAW NG PANGINOON. HINDI LUMITAW SA UNANG HENERASYON (1914-1963) SAPAGKAT MALAYO PA ANG DAKILA AT NAKAPANGINGILABOT NA ARAW NG PANGINOON; HINDI RIN SA IKALAWA (1963-2009) SAPAGKAT WALA PANG KAGULUHAN NA NAUUGNAY SA MALAKIAS 4:4; HINDI RIN SA IKATLO (2009-2014) NAGANAP MUNA ANG IKASANDAANG TAON NA ANIBERSARYO NG IGLESIA NI CRISTO AT LUMIPAS PA ANG SAMPUNG BUWAN AT ISANG ARAW, MAY 27, 2015 IPINAKILALA NA ANG ANAK NA BABAE NG SION NA ANG IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG SA ESPIRITUAL NA PAGLILINGKOD, KAALINSABAY NA PAGLITAW NI ELIAS NA PROPETA. OO, ITO NA NGA ANG HINUHULAAN NA PANAHON BAGO DUMATING ANG DAKILA AT NAKAPANGINGILABOT NA ARAW NG PANGINOON, ANG PAGSUSUGO NG PANGINOONG DIYOS SA ELIAS NA PROPETA SA IGLESIA NI CRISTO NA KASAMA NIYANG DARATING SA TEMPLO.

ANG HIWAGANG INIHAHAYAG NG IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG AY HINDI PARA LANG SA MGA IGLESIA NI CRISTO NA AYAW KAMING TANGGAPIN AT KILALANIN DAHIL HINDI SILA NANINIWALANG SA PANGINOONG DIYOS ANG BANAL NA GAWAING ITO NA ITINATAGUYOD NAMIN. KAYA WALA SILANG KINALAMAN AT DI KAMI NAUUGNAY SA IGLESIA NA NASA CENTRAL. ITO AY PARA SA LAHAT NG MGA RELIHIYON SA BUONG MUNDO NA NANANABIK SA HIWAGA NA MAGAGANAP SA NALALAPIT NA MGA ARAW: KATOLIKO, PROTESTANTE, MUSLIM, BORN AGAIN CHRISTIAN, SAKSI NI JEHOVAH, ANG DATING DAAN, HUDAISMO, AT MARAMI PANG IBA AY KAYO ANG PINAKADAHILAN SA ATAS NG ATING PANGINOONG DIYOS SA AKIN NA AKO AY LUMABAS SA KAUTUSAN NA NASASAKOP NG KASALUKUYANG PAMAMAHALA NG IGLESIA. ANG KALIGTASAN AY INILALAPIT SA LAHAT NG ATING PANGINOONG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG BANAL NIYANG KATWIRAN NA SASAKLAWAN NG HIWAGA NG KANIYANG KAPANGYARIHAN BAGO ANG TAKDANG PAGLIKAS, PAGTAKAS SA DAIGDIG NA ITO NA LABIS NG SUMASAMA NG SUMASAMA ANG KALAGAYAN.

ANG HIWAGANG INIHAHAYAG NG IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG AY HINDI PARA LANG SA MGA IGLESIA NI CRISTO NA AYAW KAMING TANGGAPIN AT KILALANIN DAHIL HINDI SILA NANINIWALANG SA PANGINOONG DIYOS ANG BANAL NA GAWAING ITO NA ITINATAGUYOD NAMIN. KAYA WALA SILANG KINALAMAN AT DI KAMI NAUUGNAY SA IGLESIA NA NASA CENTRAL. ANG BANAL NA GAWAING ITO … Continue reading ANG HIWAGANG INIHAHAYAG NG IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG AY HINDI PARA LANG SA MGA IGLESIA NI CRISTO NA AYAW KAMING TANGGAPIN AT KILALANIN DAHIL HINDI SILA NANINIWALANG SA PANGINOONG DIYOS ANG BANAL NA GAWAING ITO NA ITINATAGUYOD NAMIN. KAYA WALA SILANG KINALAMAN AT DI KAMI NAUUGNAY SA IGLESIA NA NASA CENTRAL. ITO AY PARA SA LAHAT NG MGA RELIHIYON SA BUONG MUNDO NA NANANABIK SA HIWAGA NA MAGAGANAP SA NALALAPIT NA MGA ARAW: KATOLIKO, PROTESTANTE, MUSLIM, BORN AGAIN CHRISTIAN, SAKSI NI JEHOVAH, ANG DATING DAAN, HUDAISMO, AT MARAMI PANG IBA AY KAYO ANG PINAKADAHILAN SA ATAS NG ATING PANGINOONG DIYOS SA AKIN NA AKO AY LUMABAS SA KAUTUSAN NA NASASAKOP NG KASALUKUYANG PAMAMAHALA NG IGLESIA. ANG KALIGTASAN AY INILALAPIT SA LAHAT NG ATING PANGINOONG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG BANAL NIYANG KATWIRAN NA SASAKLAWAN NG HIWAGA NG KANIYANG KAPANGYARIHAN BAGO ANG TAKDANG PAGLIKAS, PAGTAKAS SA DAIGDIG NA ITO NA LABIS NG SUMASAMA NG SUMASAMA ANG KALAGAYAN.

SA TINIG PAHAYAG MISMO NG ATING PANGINOONG DIYOS : SA KALAGITNAAN NG MARSO AT ABRIL (2021) MAHAHAYAG ANG KATAMPALASANAN NG NAMAMAHALA AT NG MGA SANGGUNIAN

DANIEL 2:20-22 NPV [20] Sinabi niya: ‘Purihin ang pangalan ng Dios. magpakailan-kailan pa man; sa kanya ang karunungan at kapangyarihan. [21] Pinapalitan niya ang mga panahon; inilalagay niya ang mga hari at iniaalis ang mga ito. Binibigyan niya ng karunungan ang mga pantas at ng kaalaman ang may pangunawa. [22] Inihahayag niya ang malalalim at … Continue reading SA TINIG PAHAYAG MISMO NG ATING PANGINOONG DIYOS : SA KALAGITNAAN NG MARSO AT ABRIL (2021) MAHAHAYAG ANG KATAMPALASANAN NG NAMAMAHALA AT NG MGA SANGGUNIAN

TINIG PAHAYAG NI ARKANGHEL MIGUEL MISMO NA NAGPAPAUNAWANG NAHAHANDA NA SILA SA ARAW NG PAGLIKAS: “SANA’Y WALA NG MAIWAN SA PANIG NINYO SAPAGKAT HANDA NA KAMI UPANG SALUBUNGIN KAYO… BAWA’T ISA SA AMIN AY NAKAPOSISYON NA”

MAHALAGANG PAUNAWA : (Copy Paste sa Messenger, FB Friends sa Twitter …) https://www.youtube.com/watch?v=cQ_uAepF3Ng&list=PLAmCxhsmt1QWrvqSgQOT8nOU5l8UrJcLN TINIG PAHAYAG PLAYLIST CONTINOUS PLAYING … Mapagpalang araw sa inyong lahat. Sumainyo ang Kapayapaan at Pagpapala ng ating Amang Banal sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo … Ito mga mahal kong kapatid ang maaari ninyong ipamahagi sa inyong mga mahal sa buhay, … Continue reading TINIG PAHAYAG NI ARKANGHEL MIGUEL MISMO NA NAGPAPAUNAWANG NAHAHANDA NA SILA SA ARAW NG PAGLIKAS: “SANA’Y WALA NG MAIWAN SA PANIG NINYO SAPAGKAT HANDA NA KAMI UPANG SALUBUNGIN KAYO… BAWA’T ISA SA AMIN AY NAKAPOSISYON NA”

PROPETA DANIEL NAKARANAS NG MATITINDING MGA PAGSUBOK… HINDI NAISULAT SA BANAL NA KASULATAN O BIBLIA ANG KANIYANG MGA PINAGDAANANG PAGHIHIRAP, SA KANIYANG TINIG PAHAYAG AY KANIYANG INILAHAD AT IBINAHAGI PARA SA IKATITIBAY NG PAG-ASA NG LAHAT

Daniel 12:1-13 MB [1] Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. [2] Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig; ang iba’y sa … Continue reading PROPETA DANIEL NAKARANAS NG MATITINDING MGA PAGSUBOK… HINDI NAISULAT SA BANAL NA KASULATAN O BIBLIA ANG KANIYANG MGA PINAGDAANANG PAGHIHIRAP, SA KANIYANG TINIG PAHAYAG AY KANIYANG INILAHAD AT IBINAHAGI PARA SA IKATITIBAY NG PAG-ASA NG LAHAT

ANG PAGHIHIRAP NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO AY KANIYANG ISINATINIG… NGAYON AY INYONG MAPAKIKINGGAN.

Juan 19:1-42 NPV [1] Nang magkagayon, ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahampas. [2] Ang mga kawal ay gumawa ng isang koronang tinik at ipinutong sa kanyang ulo. Siya’y sinuotan nila ng balabal na kulay ube. [3] Paulit-ulit silang lumapit sa kanya na nagsasabi, “Mabuhay ang hari ng mga Judio!” At siya’y pinagsasampal nila. [4] … Continue reading ANG PAGHIHIRAP NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO AY KANIYANG ISINATINIG… NGAYON AY INYONG MAPAKIKINGGAN.