PAGPAPAYO #001 KAPATID NA ELIAS, ALIN PO BA ANG NARARAPAT? TANGGAPIN ANG BANTA NG PAGTITIWALAG O SUMUNOD DALA NG PANGAMBA PARA SA AMING BUHAY?

3 thoughts on “PAGPAPAYO #001 KAPATID NA ELIAS, ALIN PO BA ANG NARARAPAT? TANGGAPIN ANG BANTA NG PAGTITIWALAG O SUMUNOD DALA NG PANGAMBA PARA SA AMING BUHAY?”

 1. Kapatid na Elias,

  Salamat po sa napakagandang payong ito mula po sa biblia na pagpapayo ng ating Panginoong Jesus para sa ating mga nararanasan na karahasan at pagmamalupit na ngayon ng mga itinuring na mga nangunguna sa banal na kawan ng Panginoong Jesus. Makakaasa ka po na susundin ko po kasama ng aking sambahayan ang mga pagpapayong ito. Salamat pong muli.

  Liked by 1 person

 2. Kapatid na Elias,

  Unat higit sa lahat ay ipinagpapasalamat ko sa Panginoong Diyos at sa Panginoong JesuCristo ang walang hanggang pag-ibig at pagkalinga na Kanilang ipinadarama sa mga hinirang na ngayo’y natatakot, nalilito, at nanglulupaypay dala ng mga nakalulungkot
  na kaganapan ngayon sa loob ng Banal na Iglesia. Kinukupkop na tunay ng Amang nasa langit ang mga lingkod Niyang lubos na nanganganlong sa Kanyang
  pagliligtas. Gayundin ang pagpapasalamat ko sa Panginoong Diyos dahil ibinigay Niya po kayo Kapatid na Elias upang gabayan din naman kami sa aming pagpapasya, bigyan kami ng mga pagpapayo na hango sa Banal na Kasulatan upang palakasin ang aming loob, papagtibayin ang aming pagasa at pananampalataya upang patuloy kaming manghawak sa mga dakilang pangako ng ating Panginoong Diyos. Ang tutoo po Kapatid na Elias, litung-lito ako kahapon mula paggising ko pa lamang ng umaga. Hindi ko alam ang aking gagawin kayat naisipan kong silipin ang inyong blog at una kong nabasa ang comment ng kapatid na Diwata at ang naging pagtugon nyo ukol sa nadarama ng kapatid na KAPAYAPAAN AT PAGASA sa tuwing binabasa ang blog ninyo. Dito ko na po ipinikit ang aking mga mata at ibinuhos ko sa Ama sa pamamagitan ng MASIDHING PANALANGIN AT MATINDING PAGTANGIS
  ang tunay kong damdamin.
  Hiniling ko sa Ama na igabay ako sa aking pagpapasya dahil may hangganan ang aking nakikita. Makaraan nga lamang po ay humingi na ako ng payo sa Kapatid na Elias.
  MGA MAHAL NA KAPATID NA SUMUSUBAYBAY, PANSININ NYO ANG INIHIHINGI KO NG PAYO.
  Wala akong binanggit tungkol sa pagpapanibagong tala subalit paano natukoy ng Kapatid na Elias ang UGAT NG AKING KAHAPISAN kaugnay sa mga talatang kanyang sinipi tungkol sa pagpapatalang nangyari sa panahon bago ang kapanganakan ng Panginoong JesuCristo ? MALIWANAG BA NASA KAPATID NA ELIAS ARKANGHEL ANG TUNAY NA PAGKASI NG BANAL NA ESPIRITU! Kaalinsabay po ng pagtugon niya sa aking paghingi ng kaukulang payo, ay yun na po ang aking ginawa. Sinunod ko ang pasya ng aking puso at tunay ngang nawala ang takot ko at pangamba! Dininig ng Ama ang aking panalangin sa pamanagitan ng Panginoong JesuCristo. PURIHIN ANG PANGINOONG DIYOS!

  Maraming salamat po Kapatid na Elias. Patuloy nawang sumainyo ang biyaya at pagkasi ng Banal na Espiritu!

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s