ELIAS NA HINIRANG NG PANGINOONG DIYOS … KINIKILALA NG KAPATID NA MARTIN LUTERO TAPAT NA MINISTRONG MAHAL NA MAHAL NG PANGINOONG DIYOS AT NG PANGINOONG JESU-CRISTO

3 thoughts on “ELIAS NA HINIRANG NG PANGINOONG DIYOS … KINIKILALA NG KAPATID NA MARTIN LUTERO TAPAT NA MINISTRONG MAHAL NA MAHAL NG PANGINOONG DIYOS AT NG PANGINOONG JESU-CRISTO”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s