PANAGINIP #00014 EKSAKTO ANG PETSA JULY 27, 2015 NG NAPANAGINIPAN KO ANG KAMATAYAN NI KAPATID NA EDUARDO V. MANALO

8 thoughts on “PANAGINIP #00014 EKSAKTO ANG PETSA JULY 27, 2015 NG NAPANAGINIPAN KO ANG KAMATAYAN NI KAPATID NA EDUARDO V. MANALO”

 1. Maraming salamat po Ka Elias, higit sa lahat sa ating Ama at sa ating Panginoong Jesus, dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na mabasa ang mga blogs ninyo. Kinuha ako ng Ama sa kabundukan at dinala sa kapatagan upang ipaalam sa akin ang Kaniyang karunungang walang hanggan. Kayo nga po ang kinasangkapan ng Ama sa panahon natin. Hindi niyo man po binanggit ang pangalan ko pero naramdaman ko na ako’y kasama sa inyong ipinanalangin. Dahil sa mga sulat niyo po sa blogs ay lalo akong lumakas at tumapang, hindi natatakot sa mga banta ng kaaway. Kami po ng aking sambahayan ay sumasampalataya na kayo po ang Elias na sinugo ng ating Ama na magsasaayos ng Iglesia.

  Liked by 1 person

 2. AMEN. Maraming salamat po Kapatid na Elias. Napakasarap pong maranasan ang pakikipisan ng Banal na Espiritu sa tuwing dumadalangin ang tapat na hinirang ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Lumuluha po ako habang sinusulat ko ito. Lumuluha po ako habang binabasa ko ang inyong panalangin sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Jesu-Cristo. Salamat po ng marami Kapatid na Elias sa panalangin nyo para sa amin pati na sa aming sambahayan. Patuloy nawa kayong puspusin ng karunungan at kapangyarihan gayundin ng mabuting kalusugan ng ating Panginoong Diyos.

  Liked by 1 person

 3. Salamat po ng marami Ka Elias sa tuwing binabasa ko po ang inyong pagpapayo tila baga ako po ay nakikinig ng texto sa pagsamba sa panahon na nabubuhay pa si Ka Erano. Ngayon maging ang aking asawa ay lubos pong sumasampalataya na kayo nga si Elias na magsasaayos ng lahat ng bagay sa Iglesia.

  Liked by 1 person

 4. Naiyak po ako 😦 Nagpapasalamat po ako ng marami sa Ama at sa Panginoong Hesus dahil isa ako sa nakakilala sa inyo. Hindi po niya ako hinayaang maging bulag tulad ng iba kahit marami po akong pagkukulang sa Ama sa mga nakaraan.

  🙂

  Liked by 2 people

  1. Maraming salamat po Ka Elias, higit sa lahat sa ating Diyos at sa Panginoong Jesu-Cristo , sa pagpapayo at panalangin ninyo na kasama ang aming sambahayan. Hindi po matapos ang aking pagluha sapagka’t sa kabila ng marami din naming kasalanan ay masasabi ko po na isa kami sa mga mapalad upang maunawaan ang kasalukuyang nangyayari . Panalangin po namin na patuloy kayong ingatan gayundin po ang inyong sambahayan.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s