HINDI LAMANG ANG MGA LARAWANG INANYUAN ANG DIOSDIOSANG KINAPOPOOTAN NG DIYOS NA SAMBAHIN NG KANIYANG MGA HINIRANG, KUNDI, MAGING ANG DIOSDIOSAN NG PUSO! (PART 2) SAMAKATUWID, TANGI SA MGA DIOSDIOSANG LARAWAN AT DIOSDIOSAN NG PUSO, AY KINAPOPOOTAN DIN NG DIYOS ANG MGA SUMASAMBA SA DIOSDIOSAN NG KANILANG TIYAN! (PART 3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s