TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO ( IKA-LIMANG BAHAGI) … SUBAYBAYAN #002 MGA KATUPARAN SA PANGITAIN NI PROPETA DANIEL… … SINO ANG LALAKING TUPA NA NANUNUWAG WALANG MAKALABAN SA KANYA? SINO ANG LALAKING KAMBING NA NAGING DAHILAN NG PAGKABALI NG KAPANGYARIHAN NG LALAKING TUPA? … KAGULUHAN SA IGLESIA NI CRISTO … PAGPAPATAYO NG PHILIPPINE ARENA AT SANHI NG PAGKAKAUTANG … DAHILAN NG MATINDING KAGULUHAN

One thought on “TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO ( IKA-LIMANG BAHAGI) … SUBAYBAYAN #002 MGA KATUPARAN SA PANGITAIN NI PROPETA DANIEL… … SINO ANG LALAKING TUPA NA NANUNUWAG WALANG MAKALABAN SA KANYA? SINO ANG LALAKING KAMBING NA NAGING DAHILAN NG PAGKABALI NG KAPANGYARIHAN NG LALAKING TUPA? … KAGULUHAN SA IGLESIA NI CRISTO … PAGPAPATAYO NG PHILIPPINE ARENA AT SANHI NG PAGKAKAUTANG … DAHILAN NG MATINDING KAGULUHAN”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s