MALAKIAS 4:1 ADB [1] SAPAGKA’T, NARITO, ANG ARAW AY DUMARATING, (ang takdang panahon) NA NAGNININGAS NA PARANG HURNO; (nangangahulugan hindi literal na hurno kundi Covid-19 ang nagniningas na lagnat ) AT ANG LAHAT NA PALALO, AT ANG LAHAT NA NAGSISIGAWA NG KASAMAAN (nilahat na ng Panginoong Diyos, kaya huwag mabahala ang gumagawa ng mabuti) AY MAGIGING PARANG DAYAMI, (kaya di literal na dayami na pagtutulad lamang ng Panginoong Diyos sa katangian mayroon ang dayami) AT ANG ARAW (napauukol sa takdang panahon) NA DUMARATING ANG ARAW (sumisimbulo sa naglalagablab na apoy) NA SUSUNOG SA KANILA (na mauuwi sa creamation ang ipinauunawa ng Panginoong Diyos kaya ito ay literal na hurno na o pugon kung saan isasalang ang mga namatay sa Covid-19) SABI NG PANGINOON NG MGA HUKBO (ang Panginoong Diyos na nakikipagdigma sa kanila sa Kaniyang itinuring na mga kaaway) ANOPA’T HINDI MAG-IIWAN SA KANILA NG KAHIT UGAT NI SANGA MAN. (sa pamamagitan ng creamation walang maiiwan na ugat ng katawan o mga buto na tinatawag na sanga ng katawan ng tao kaya nauuwi sa alabok o abo na lamang) YAN ANG PAGLARAWAN NG PANGINOONG DIYOS NA MULA SA KANIYANG IPINAHAYAG. KAYA NANG JANUARY 01, 2022 NANG MALATHALA ANG BAGONG PAHAYAG MULING IPINADAMA NG PANGINOONG DIYOS ANG KANIYANG GALIT SA MGA PALALO AT GUMAGAWA NG KASAMAAN ANG PAGBUHOS O PAGDAMI MULI NG NAKAPIPINSALANG SAKIT NA MAY PAGPAPAGUNITA LAMANG ANG PANGINOONG DIYOS SA MGA KINAUUKULAN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s