KABUUAN NG MATEO 24:1-51 IPINAUNAWA ANG KANIYANG PAGBABALIK. MATEO 24:3 [3] Habang si Jesus ay nakaupo sa Bundok ng mga Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, “Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?” ( Napakahalaga ng tatlong katanungan ng mga alagad kay Cristo. UNA: “Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? IKALAWA: Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito, IKATLO: at ng katapusan ng mundo?” Kapag tumugon si Cristo sa kanila, at hinanay Niya ang mga palatandaan, nangangahulugan lang na Siya ay paparito nga talagang muli. Kung natupad ang paglalarawan ng Kaniyang pagparito, paano ninyo Siya makikilala kung hindi ang pisikal na katawan Niya ang naparito sa daigdig kundi ang Espiritu Niya lamang na nangungusap noon ay ang Espiritu rin Niya na naparito na, na nangungusap na rin ngayon? Subalit, nakalakip sa nilikha Niya na “isang taong bago”. (Unawain ng bumabasa) Oo, literal na tao at hindi sa Espiritual na kalagayan na “Isang Taong Bago” na Siya ang Ulo ng Iglesia na Kaniyang Katawan. Sapagkat napapaloob sa dalawang yan (Cristo na Panginoon / Iglesia na Kaniyang pinag-isa sa Kaniyang sarili) ang nilalang Niya na isang taong bago. Oo, mula sa Iglesia ni Cristo nilalalang, lumitaw si Elias Arkanghel bilang isang taong bago na .) Efeso 2:15 ADB1905 [15] Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito’y ginagawa ang kapayapaan; Mateo 24:30 [30] “Kung magkagayon, lilitaw sa langit (LANGIT AY SUMASAGISAG SA BANAL NA BAYAN NG PANGINOONG DIYOS) ang tanda ng Anak ng Tao (ANG PAGKAKAKILANLAN KAY CRISTO), at mananaghoy ang lahat ng bansa sa daigdig. (KAPAG NAHAYAG NA ANG KANIYANG ESPIRITU BILANG ELIAS NA PROPETA NA SI JESU-CRISTO NA INYONG PANGINOON AT NAPATOTOHANAN NILA NA SIYA NGA AY NARIRITO NA, NGUNIT NAKALAKIP KAY ELIAS ARKANGHEL, AY IIYAK NGA SILANG LAHAT) Makikita nila ang Anak ng Taong nasa alapaap, (SA ESPIRITUAL/LITERAL NA ALAPAAP MAKIKITANG NASA KALUWALHATIAN NG KALAGAYAN ANG ANAK NG TAO, ), dumarating na taglay ang dakilang kapangyarihan at karangalan. (MATATANYAG NA HAYAG NA ANG KAPANGYARIHAN NG ATING PANGINOONG DIYOS SA PAMAMAGITAN NI CRISTO AY MAGPAPATOTOO NA SIYA NGA AY NAPARITO NA BILANG ANAK NG TAO). Mateo 24:44 [44] Kaya humanda rin kayo pagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. (HINDI NGA INAASAHAN NG MARAMI SA YUGTO NG PANAHONG ITO AY SIYA AY NAPARITO NA. LAMANG, NAISASANTABI PA NG PAMAMAHALA NG IGLESIA, HINDI KINIKILALA MAGING NG KAPATIRAN SA IGLESIA NI CRISTO.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s