ANG HULA, PROPESIYA O PAUNANG PAHAYAG NG ATING PANGINOONG DIYOS NA INIUTOS SA SION (IGLESIA NI CRISTO) AT SA INYO JERUSALEM (CENTRAL) NG ATING PANGINOONG DIYOS, AY NATUPAD NGAYON IKA-22/23 NG HUNYO, 2022. ITO NA NGA ANG PINAKA-YUGTO NG ATING PANAHON NA BINABANGGIT NIYA NA NAGTANYAG SIYA HANGGANG SA WAKAS NG LUPA. NANG MAITURO NA NINYO SA PAGSAMBA AT MAIPARATING SA ANAK NA BABAE NG SION NA SUMASAGISAG SA IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG ANG MENSAHE NG ATING PANGINOONG DIYOS NA MAYROONG HIGIT NA IPINAHIHIWATIG SA INYO : Isaias 62:11 ADB 11 Narito, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa, Inyong sabihin sa anak na babae ng Sion, Narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating; narito, ang kaniyang kagantihan ay nasa kaniya, at ang kaniyang ganti ay nasa harap niya. 12 At tatawagin nila sila Ang banal na bayan, Ang tinubos ng Panginoon: at ikaw ay tatawagin Hinanap, Bayang hindi pinabayaan. – NAIPAUNAWA NA NINYO SA MGA PAGSAMBA, MULA SA CENTRAL: ” Itong ating binasa ay Hula o Paunang Pahayag ng ating Panginoong Diyos. Kanino po tumutukoy ang hulang ito ng Diyos? Tumutukoy sa binabanggit sa talatang ating binasa na Bayang Hinirang ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang dahilan kaya sila kinikilalang Bayang Hinirang ng Diyos? Paano sila naging Bayan ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi ng Biblia, sila anya ay tinubos ng PANGINOON. Kaya ano po ang tiniyak sa kanila ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi sa atin? Magkakaroon sila ng kaligtasan. “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s