SCOPE OF THE MYSTERY : (1) “ANGEL TO BE SENT IN THE ESCAPE TO LEAD CHOSEN BY THE LORD… WHO?.. WILL UNDERSTAND” (2) “ELI- (GOD) AND JAH (LORD) “ELI-JAH” EQUIVALENT TO “LORD GOD ” WHO REPRESENTS ELIJAH OR ELIAS WHO IS COMING TO SET ALL THINGS RIGHT… WHO? IS IT THE LITERAL LORD JESUS ​​CHRIST? (THOUGH HE IS STILL BECAUSE HE IS PART OF HIS BODY OR THE CHURCH) OR ELIAS THE ARCHANGEL JESUS ​​CHRIST WHOM HE WISHES? REMEMBER THE LITERAL LORD JESUS ​​CHRIST WILL COME DOWN ON THE DAY OF JUDGMENT AFTER ONE THOUSAND YEARS. UNDERSTAND” THE TWO SUBJECTS WHICH ARE NEW STATEMENTS JUST NOW WILL BE UNDERSTANDED BY ALL. – Elias Archangel Jesus Christ

One thought on “SCOPE OF THE MYSTERY : (1) “ANGEL TO BE SENT IN THE ESCAPE TO LEAD CHOSEN BY THE LORD… WHO?.. WILL UNDERSTAND” (2) “ELI- (GOD) AND JAH (LORD) “ELI-JAH” EQUIVALENT TO “LORD GOD ” WHO REPRESENTS ELIJAH OR ELIAS WHO IS COMING TO SET ALL THINGS RIGHT… WHO? IS IT THE LITERAL LORD JESUS ​​CHRIST? (THOUGH HE IS STILL BECAUSE HE IS PART OF HIS BODY OR THE CHURCH) OR ELIAS THE ARCHANGEL JESUS ​​CHRIST WHOM HE WISHES? REMEMBER THE LITERAL LORD JESUS ​​CHRIST WILL COME DOWN ON THE DAY OF JUDGMENT AFTER ONE THOUSAND YEARS. UNDERSTAND” THE TWO SUBJECTS WHICH ARE NEW STATEMENTS JUST NOW WILL BE UNDERSTANDED BY ALL. – Elias Archangel Jesus Christ”

  1. Maraming maraming salamat po sa matagal tagal na panahon ay Inyo na pong lubusan na ipinaunawa ang Iyong napakadakilang pangalan na pinagsisikapan na malaman ng marami at ang iba ay nakalikha ng iba’t ibang pangalan at ipinipilit na iyon ang tama. Ngayon Iyo na pong inihayag na ang matibay na patotoo sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoong Jesu-Cristo na nasa katauhan ng Elias Arkanghel po na Inyo pong kinasangkapan oh aming Amang Banal na Pinakamamahal Pinakadakilang Panginoong Diyos sa Iyo po ang lahat lahat ng Kapurihan Kaluwalhatian Karangalan at Kabanalan Magpakailan kailanman Amen😊😍😇🙏🙏🙏

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s