ESPIRITU NI CRISTINE DACERA SA KAPAHINTULUTAN NG PANGINOONG DIYOS LUMAKIP SA MENSAHERA NG PANGINOON NAGPAHAYAG NG SANHI NG KANIYANG KAMATAYAN …

“NANG DAHIL SA PAG-IBIG” https://youtube.com/watch?v=ZP6KcOrDk88&list=PLAmCxhsmt1QWrvqSgQOT8nOU5l8UrJcLN&index=1 Sumangguni ako sa ating Amang Banal para hingin ang Kaniyang Kapahintulutan sa gayun ang espiritu ni Cristine Dacera ay magbigay ng patotoo sa naging sanhi ng kaniyang kamatayan na naglalagay sa kalituhan ng iba na nauubligang mag-imbistiga dahil sa publikong nagbabantay sa kanila. Hindi ito mareresolba kung hindi mabibigyan ng … Continue reading ESPIRITU NI CRISTINE DACERA SA KAPAHINTULUTAN NG PANGINOONG DIYOS LUMAKIP SA MENSAHERA NG PANGINOON NAGPAHAYAG NG SANHI NG KANIYANG KAMATAYAN …

SA TINIG PAHAYAG MISMO NG ATING PANGINOONG DIYOS : SA KALAGITNAAN NG MARSO AT ABRIL (2021) MAHAHAYAG ANG KATAMPALASANAN NG NAMAMAHALA AT NG MGA SANGGUNIAN

DANIEL 2:20-22 NPV [20] Sinabi niya: ‘Purihin ang pangalan ng Dios. magpakailan-kailan pa man; sa kanya ang karunungan at kapangyarihan. [21] Pinapalitan niya ang mga panahon; inilalagay niya ang mga hari at iniaalis ang mga ito. Binibigyan niya ng karunungan ang mga pantas at ng kaalaman ang may pangunawa. [22] Inihahayag niya ang malalalim at … Continue reading SA TINIG PAHAYAG MISMO NG ATING PANGINOONG DIYOS : SA KALAGITNAAN NG MARSO AT ABRIL (2021) MAHAHAYAG ANG KATAMPALASANAN NG NAMAMAHALA AT NG MGA SANGGUNIAN

TINIG PAHAYAG NI ARKANGHEL MIGUEL MISMO NA NAGPAPAUNAWANG NAHAHANDA NA SILA SA ARAW NG PAGLIKAS: “SANA’Y WALA NG MAIWAN SA PANIG NINYO SAPAGKAT HANDA NA KAMI UPANG SALUBUNGIN KAYO… BAWA’T ISA SA AMIN AY NAKAPOSISYON NA”

MAHALAGANG PAUNAWA : (Copy Paste sa Messenger, FB Friends sa Twitter …) https://www.youtube.com/watch?v=cQ_uAepF3Ng&list=PLAmCxhsmt1QWrvqSgQOT8nOU5l8UrJcLN TINIG PAHAYAG PLAYLIST CONTINOUS PLAYING … Mapagpalang araw sa inyong lahat. Sumainyo ang Kapayapaan at Pagpapala ng ating Amang Banal sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo … Ito mga mahal kong kapatid ang maaari ninyong ipamahagi sa inyong mga mahal sa buhay, … Continue reading TINIG PAHAYAG NI ARKANGHEL MIGUEL MISMO NA NAGPAPAUNAWANG NAHAHANDA NA SILA SA ARAW NG PAGLIKAS: “SANA’Y WALA NG MAIWAN SA PANIG NINYO SAPAGKAT HANDA NA KAMI UPANG SALUBUNGIN KAYO… BAWA’T ISA SA AMIN AY NAKAPOSISYON NA”

PROPETA DANIEL NAKARANAS NG MATITINDING MGA PAGSUBOK… HINDI NAISULAT SA BANAL NA KASULATAN O BIBLIA ANG KANIYANG MGA PINAGDAANANG PAGHIHIRAP, SA KANIYANG TINIG PAHAYAG AY KANIYANG INILAHAD AT IBINAHAGI PARA SA IKATITIBAY NG PAG-ASA NG LAHAT

Daniel 12:1-13 MB [1] Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. [2] Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig; ang iba’y sa … Continue reading PROPETA DANIEL NAKARANAS NG MATITINDING MGA PAGSUBOK… HINDI NAISULAT SA BANAL NA KASULATAN O BIBLIA ANG KANIYANG MGA PINAGDAANANG PAGHIHIRAP, SA KANIYANG TINIG PAHAYAG AY KANIYANG INILAHAD AT IBINAHAGI PARA SA IKATITIBAY NG PAG-ASA NG LAHAT

ANG PAGHIHIRAP NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO AY KANIYANG ISINATINIG… NGAYON AY INYONG MAPAKIKINGGAN.

Juan 19:1-42 NPV [1] Nang magkagayon, ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahampas. [2] Ang mga kawal ay gumawa ng isang koronang tinik at ipinutong sa kanyang ulo. Siya’y sinuotan nila ng balabal na kulay ube. [3] Paulit-ulit silang lumapit sa kanya na nagsasabi, “Mabuhay ang hari ng mga Judio!” At siya’y pinagsasampal nila. [4] … Continue reading ANG PAGHIHIRAP NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO AY KANIYANG ISINATINIG… NGAYON AY INYONG MAPAKIKINGGAN.

TINIG PAHAYAG MISMO NG PANGINOONG DIYOS … PARA SA LAHAT NG HINIRANG NA NAIINIP AT HINDI NA MAKAPAGHINTAY NG MGA KAGANAPAN. SA HALIP ANG IBA AY NAGTATALUSIRA NA, NA HINDI DAPAT MANGYARI SA SINUMAN. MANUMBALIK ANG KANIYANG PAANYAYA SA LAHAT …

Mapagpalang araw sa inyong lahat mga mahal kong kapatid. Damhin niyo ang Pahayag mismo ng ating Amang Banal Pinakamamahal Pinakadakilang Panginoong Diyos. Nagagalit man Siya at halos sumisigaw na ay huwag nating maisantabi ang Kaniyang Mensahe. Nanginginig ako sa pagkatakot ng tanggapin ko kahapon December 10, 2020 ang Kaniyang Tinig Pahayag. Ulit-ulitin ninyo kung kinakailangan … Continue reading TINIG PAHAYAG MISMO NG PANGINOONG DIYOS … PARA SA LAHAT NG HINIRANG NA NAIINIP AT HINDI NA MAKAPAGHINTAY NG MGA KAGANAPAN. SA HALIP ANG IBA AY NAGTATALUSIRA NA, NA HINDI DAPAT MANGYARI SA SINUMAN. MANUMBALIK ANG KANIYANG PAANYAYA SA LAHAT …

MGA TINIG PAHAYAG NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO … ANG MATUTUNGHAYAN SA PAHINANG ITO…

I Corinto 2:4 NPV [4] Ang dala kong mensahe at paraan ng pangangaral ay hindi karunungan o tamis ng pananalita, kundi sa patotoo at kapangyarihan ng Espiritu, Malakias 4:2-3 MB[2] Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Lulundag kayo … Continue reading MGA TINIG PAHAYAG NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO … ANG MATUTUNGHAYAN SA PAHINANG ITO…

TINIG PAHAYAG MISMO NG ATING PANGINOONG DIYOS “ANG SION AT ANG ANAK NA BABAE NG SION” IBINIGAY NIYA ANG HIGIT NA DAPAT NA PAGKAUNAWA NG LAHAT NG MGA NASA IGLESIA NI CRISTO…

I Corinto 2:4 NPV [4] Ang dala kong mensahe at paraan ng pangangaral ay hindi karunungan o tamis ng pananalita, kundi sa patotoo at kapangyarihan ng Espiritu, Awit 19:1-14 NPV [1] Ang kaluwalhatian ng Dios ay ipinahahayag ng mga kalangitan, ang mga kalawakan ay nagsasaad ng mga gawa ng kanyang mga kamay. [2] Araw-araw ay … Continue reading TINIG PAHAYAG MISMO NG ATING PANGINOONG DIYOS “ANG SION AT ANG ANAK NA BABAE NG SION” IBINIGAY NIYA ANG HIGIT NA DAPAT NA PAGKAUNAWA NG LAHAT NG MGA NASA IGLESIA NI CRISTO…

PAGTUTUWID: MALING PAGKAUNAWA SA ISAIAS 62:11-12 NA ANG IGLESIA NI CRISTO NGAYON DIUMANO ANG ANAK NA BABAE NG SION… AT ANG KAMALIAN DIN NA “SA MGA WAKAS NG ARAW” INIUUGNAY ANG ANAK NA BABAE NG SION? ANO ANG KAIBAHAN NG “SA MGA WAKAS NG LUPA” AT “WAKAS NG LUPA?” “SA MGA HULING ARAW” AT “SA HULING ARAW”, AT NG “SA MGA HULING PANAHON” AT “SA HULING PANAHON?”

PAGTUTUWID: MALING PAGKAUNAWA SA ISAIAS 62:11-12 NA ANG IGLESIA NI CRISTO NGAYON DIUMANO ANG ANAK NA BABAE NG SION AT ANG KAMALIAN DIN NA SA MGA WAKAS NG ARAW INIUUGNAY ANG ANAK NA BABAE NG SION. : (UNANG BAHAGI SA TALATA) Narito, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa, : (UNAWAIN ANG PAGTUTUWID … Continue reading PAGTUTUWID: MALING PAGKAUNAWA SA ISAIAS 62:11-12 NA ANG IGLESIA NI CRISTO NGAYON DIUMANO ANG ANAK NA BABAE NG SION… AT ANG KAMALIAN DIN NA “SA MGA WAKAS NG ARAW” INIUUGNAY ANG ANAK NA BABAE NG SION? ANO ANG KAIBAHAN NG “SA MGA WAKAS NG LUPA” AT “WAKAS NG LUPA?” “SA MGA HULING ARAW” AT “SA HULING ARAW”, AT NG “SA MGA HULING PANAHON” AT “SA HULING PANAHON?”

BAGONG PAHAYAG : JUAN 10:16, ISAIAS 41:4 AT ISAIAS 41:9-10 MABIBIGYAN NA NG BANAL NA KATWIRAN ANG KASAYSAYAN NG MAHAL NA KAPATID NA FELIX Y. MANALO KUNG BAKIT NGA BA IPINAGKATIWALA NIYA KAY KAPATID NA PRUDENCIO VASQUEZ AT SUNDIN NIYA ANG KAGUSTUHAN NG HAPON? SA HABA NG PANAHON DI NAIPAGTANGGOL NG SINUMAN ANG MAHAL NA KAPATID NA FELIX Y. MANALO. NGAYON LANG MAIPAUUNAWA SA LAHAT NG ATING PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG ATING PINAKAMAMAHAL NA PANGINOONG JESU-CRISTO, SA PAMAMATNUBAY NG ESPIRITU NG KATOTOHANAN NA SUMASAAKIN AY MAILALAPAT NA ANG TUGON SA MENSAHE NA NAPAPALOOB SA MGA PANGYAYARI NOON

BAGONG PAHAYAG : JUAN 10:16, ISAIAS 41:4 AT ISAIAS 41:9-10 MABIBIGYAN NA NG BANAL NA KATWIRAN ANG KASAYSAYAN NG MAHAL NA KAPATID NA FELIX Y. MANALO KUNG BAKIT NGA BA IPINAGKATIWALA NIYA KAY KAPATID NA PRUDENCIO VASQUEZ AT SUNDIN NIYA ANG KAGUSTUHAN NG HAPON? SA HABA NG PANAHON DI NAIPAGTANGGOL NG SINUMAN ANG MAHAL NA … Continue reading BAGONG PAHAYAG : JUAN 10:16, ISAIAS 41:4 AT ISAIAS 41:9-10 MABIBIGYAN NA NG BANAL NA KATWIRAN ANG KASAYSAYAN NG MAHAL NA KAPATID NA FELIX Y. MANALO KUNG BAKIT NGA BA IPINAGKATIWALA NIYA KAY KAPATID NA PRUDENCIO VASQUEZ AT SUNDIN NIYA ANG KAGUSTUHAN NG HAPON? SA HABA NG PANAHON DI NAIPAGTANGGOL NG SINUMAN ANG MAHAL NA KAPATID NA FELIX Y. MANALO. NGAYON LANG MAIPAUUNAWA SA LAHAT NG ATING PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG ATING PINAKAMAMAHAL NA PANGINOONG JESU-CRISTO, SA PAMAMATNUBAY NG ESPIRITU NG KATOTOHANAN NA SUMASAAKIN AY MAILALAPAT NA ANG TUGON SA MENSAHE NA NAPAPALOOB SA MGA PANGYAYARI NOON