PANIMULA: ISA SA MGA TAPAT NA SAKSI NG PANGINOONG DIYOS ANG DEREKTA NA TUMANGGAP NG MENSAHE SA KANIYA, NA IPINASULAT NIYA ANG MGA TALATA NG BANAL NA KASULATAN GAMIT ANG BUKAS NA AKLAT. IPINAUNAWA SA KANIYA ANG MGA KATOTOHANANG NAUUGNAY KAY CRISTO NA NAGBALIK NA SA KASALUKUYANG DAIGDIG SA BAGO NIYANG KATAUHAN NA SI ELIAS ARKANGHEL JESU-CRISTO. ANG PINAKADAHILAN O ANG BANAL NA KATWIRAN NG PANGINOONG DIYOS NG PAGBABALIK NI CRISTO AY MABABASA NINYO SA: ( Juan 14:6 ASND 6 Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay. Walang sinumang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko.”) KAYA “WALANG SINUMANG MAKAPUPUNTA SA AMA MALIBAN SA PAMAMAGITAN KO.” KAYA DI IPAPAUBAYA KAY KAPATID NA EDUARDO V. MANALO KUNG KAYA NAGBALIK NA ANG CRISTO NA INYONG PANGINOON SA YUGTO NG INYONG PANAHON SA WAKAS NG LUPA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s